chutchapon1

                                                                                                         ดร.ชัชพล  รวมธรรม

                                                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

 

 

     sanya1                      rongrat1                        nipaporn1                       piliwan1

        นายสัญญา  สระสงคราม                           นายรองรัตน์   แก้วบุปผา                                นางนิพาภรณ์   กัลปดี                              นางพิไลวรรณ  สร้อยสิงห์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม    รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม          รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม          รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

            กลุ่มบริหารวิชาการ                               กลุ่มบริหารงบประมาณ                                   กลุ่มบริหารงานบุคคล                                    กลุ่มบริหารทั่วไป