yspnews141063 1

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธาน ในการประชุมเตรียมความพร้อม

yspnews141063 2yspnews141063 3yspnews141063 4yspnews141063 5

การดำเนินโครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาศักยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563 เครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฐมนิเทศค่ายพัฒนาศึกภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียน Gifted) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม