yspnews191063 1

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้กับครูที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ

yspnews191063 2yspnews191063 3yspnews191063 4yspnews191063 5

และครูบรรจุใหม่ จำนวน 16 ท่าน พร้อมกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับครูทั้ง 16 ท่าน เนื่องจากติดช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงได้มีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในวันนี้ พร้อมกัน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม