yspnews201063 1

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นางสุพร  สามัตถิยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

yspnews201063 2yspnews201063 3yspnews201063 4yspnews201063 5

ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกกรรมการปฐนเทศและพัฒนาศักยภาพ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมีนายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กล่าวรายงานโครงการ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted) จากทั้งหมด 8 โรงเรียน โดยปี 2564 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จะเป็นเจ้าภาพในการจัดครั้งต่อไป