yspnews211063 1

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม นายชาติชาย  สิงห์พรมสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมป์ 

yspnews211063 2yspnews211063 3yspnews211063 4yspnews211063 5

ว่าที่ ร.ต.สมยงค์  มีแก้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัตนธรรม  ให้เกียรติเป็นกรรมการในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข็ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของนางสาวจุฑารัตน์  ทองสอน  โดยมีคณะฝ่ายบริหารโรงเรียน ครู เข้าร่วมให้กำลังใจในการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ