yspnews211063 1

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ วิพิธทัศนา ล้ำค่ามรดกไทย 

yspnews211063 2yspnews211063 3yspnews211063 4yspnews211063 5

ของนายวัตรธนาพงษ์  อังคุณะ และนายธวัชชัย ดาสีขาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด  พร้อแสดงผลงานเพื่อนำเสนอ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด และการแสดงจำนวน 4 ชุด โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน และคณะครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ร่วมให้กำลังใจ ณ หอประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม