1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี

พร้อมกล่าวต้อนรับ นางสาวศรัณยาพร  อิ่มเพ็ชร  ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ ในสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

23457