yspnews260863 1

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธาน และกล่าวต้อนรับ

yspnews260863 2yspnews260863 3yspnews260863 4yspnews260863 5

กรรมการในการนิเทศโครงการโรงเรียนสุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยมี นายสวรรค์  ศรีประไหม  ศึกษานิเทศก์ จาก สพม.28 นิเทศกำกับติดตาม ซึ่งมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำเสนอข้อมูลโครงการ ณ ห้องประชุมโพธ์ศรีเขียว โรงเรียนยโสธรพิทยาคม