yspnews270863 1

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

yspnews270863 2yspnews270863 3yspnews270863 4yspnews270863 5

ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (TEDET) รอบ All Thailand Evaluation Test และ รอบ All Star ประจำปี 2562 ซึ่งมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ดังนี้

รอบ All Thailand Evaluation Test  ได้แก่

  • เด็กหญิงปภาดา วัฒนาไชย ระดับชั้น ม.1 วิชา คณิตศาสตร์
  • เด็กหญิงอลินา แซ่เตีย ระดับชั้น ม.1 วิชา คณิตศาสตร์

รอบ All Star  ได้แก่

  • เด็กหญิงอลีนา แซ่เตีย ระดับชั้น ม.1 วิชา วิทยาศาสตร์
  • เด็กชายธนพงษ์ สุรางค์กุล ระดับชั้น ม.2 วิชา คณิตศาสตร์
  • นางสาวศศิรัศมิ์ ยศเรืองสา ระดับชั้น ม.3 วิชา คณิตศาสตร์

จากนั้นแสดงความยินดี และชื่นชมนักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ณ โดมอเนกประสงค์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม