yspnews010963 1

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร

 

yspnews010963 2

ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 10 อันดับแรกของแต่ละชั้น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไปยังได้รับเกียรติบัตรจากกลุ่มงานวิชาการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความตั้งใจเรียน อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนคนอื่น ๆ จากนั้น นายชัชพล รวมธรรม ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

yspnews010963 3yspnews010963 4yspnews010963 5