yspnews020963 1

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

 

yspnews020963 2

ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชักช้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำและปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดยโสธรร่วมพิธิเปิด โดยผู้เข้าร่วมอบรม จะเป็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปรับเลือนเงินเดือน ณ หอประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

yspnews020963 3yspnews020963 4yspnews020963 5