yspnews080963 1

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้เป็นตัวแทนในการมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ.

 

yspnews080963 2yspnews080963 3yspnews080963 4yspnews080963 5

ให้กับนักเรียนจำนวน 12 ราย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีครูที่ปรึกษาพร้อมผู้ปกครองนักเรียนร่วมถ่ายภาพในการรับเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโสธรพิทย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม