Print
Category: ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
Hits: 88

yspnews090963 1

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้กล่าวต้อนรับคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

yspnews090963 2yspnews090963 3yspnews090963 4yspnews090963 5

ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการการสถานศึกษา ปฏิทิน ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ระหว่างวันที 9-13 กันยายน 2563 หน่วยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมคณะรองผู้บริหารโรงเรียน กรรมการบริหารโรงเรียน จากนั้นได้นำเสนอบริบท โครงสร้าง แนวทางการบริหารของโรงเรียน ให้กับคณะได้รับทราบ และแยกย้ายไปยังกลุ่มงานทั่ง 4 ฝ่าย เพื่อสอบถามแนวทางการทำงาน ณ ห้องประชุมโสธรพิทย์ โรงเรียนโสธรพิทยาคม

powered by social2s