ประกาศโรงเรียน การรายงานตัว และมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ณ โดมอเนกประสงค์ ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2563

https://www.facebook.com/photo?fbid=279963809821936&set=pcb.279963989821918