ประกาศ งานระเบียบวินัย คุณลักษณะ การแต่งกายนักเรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

https://www.facebook.com/photo?fbid=280419669776350&set=pcb.280419353109715