032 ช่องรับฟังความคิดเห็น  กลุ่มที่ 1 นักเรียน
+ คำชี้แจง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานของท่านและเติมข้อควาามให้สมบูรณ์ ระดับความพึงพอใจ 5 4 3 2 1