:: บันทึกการแจ้งพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ ::
:: งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ::

:: โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ::
:: ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000::