:: บันทึกการแจ้งพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ ::
:: งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ::
  วันที่แจ้ง   
  ชื่อ - นามสกุล ผู้แจ้งข้อมูล   
  ชั้น ม../..   
  กลุ่มสาระการเรียนรู้   
  เบอร์โทรศัพย์  
:: รายละเอียดการแจ้ง ได้พบเป็นนักเรียนต่อไปนี้ ::
  1.ชื่อ - นามสกุล /..  
  . ชั้น ม../..   
  2.ชื่อ - นามสกุล /..  
  . ชั้น ม../..   
  3.ชื่อ - นามสกุล /..  
  . ชั้น ม../..   
:: มีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับ (โปรดระบุ) ::
:เช่น ยาเสพติด / การพนัน / ทะเลาะวิวาท / ชู้สาว / อื่น ๆ (...) :
  พฤติกรรมที่พบเห็น   
  สถานที่พบเห็น